تاریخ خاندان

اهمیت بررسی تاریخ اجداد خاندان

به دلیل اینکه خانواده مهمترین جزء جوامع بشری است، میتوان با مطالعه ی تاریخ آن، از ظرفیتهای فراوان آن در زندگی مطلوب استفاده کرد.

اطلاعات حاصل از ثبت تاریخ خانوادگی برای حفظ هویت اعضای خانواده، بسیار مهم است. اطلاع از ریشه های خانواده، احساس اصالت را در فرد برمی انگیزد. شناخت و بازسازی سنتهای خانواده، موجب تقویت روحیه ی افراد و ایجاد احساس خوشایندی نسبت به گذشته میشود. علاوه بر این، شناسایی پیشینه ی تاریخی آن به دلیل
مسائلی که خانواده را در طول زمان دستخوش تغییر و تحول مینماید، به کشف هویت واصالت های خانواده کمک شایانی میکند.
بنابراین نقش تاریخ خانوادگی از منظر هویتی، برای همه ی افراد جامعه واضح و روشن است، ولی اهمیت آن برای افرادی که در دو جامعه و فرهنگ رشد یافته اند، ضروری تر است. اشخاصی که در کشوری غیر از موطن والدینشان بزرگ شده اند و از هویت اصلی خود و ویژگی های خانواده درگذشته های دور، بی خبر هستند و به فرهنگ جامعه ای که به آن مهاجرت کرده اند، تعلّق ندارند و ازطرفی نسبت به کشور اصلی و خانوادۀ خود نیز شناختی ندارند.

امروزه بحران هویت در کشورهای مهاجرپذیر به ِ عنوان یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی، موردتوجه کارشناسان قرار گرفته وجوانان را به شناخت فرهنگ موطن اصلی خود تشویق میکنند.