خدمات حمایتی ازدواج

برخی از خدمات پیش رو :

۱. برگزاری دوره های آموزشی و خود شناسی پیش از خواستگاری برای جوانان     کلیک کنید

۲.مشاوره ی فردی  پیش از ازدواج    کلیک کنید

۳ . شناسایی و معرفی موارد مناسب به خانواده ها ( با حفظ محرمانه ی اطلاعات افراد و خانواده ها )

۴. ارائه ی خدمات حمایتی جهت مراسمات ازدواج

۵. مشاوره ی زوج درمانی به زوجهای جوان    کلیک کنید

به زودی در اینجا اطلاعات بیشتر قرار خواهد گرفت.