طرح مصاحبه و ثبت خاطرات


طرح مصاحبه و گفت و گو با عزیزان خاندان با هدف ثبت خاطرات و ایجاد همبستگی بیشتر
شماره تماس جهت هماهنگی
۰۹۱۳۵۵۵۶۸۶۳