فرم

فرم درخواست نیروی کار

در صورت نیاز به نیروی کار متعهد از خاندان و آشنایان خود ؛لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید.

مرحله ۱ از ۲ - مشخصات کار آفرین

۵۰%
  • همراهثابت