فعالیت ها و برنامه های مجموعه بانوان خاندان

آغاز به کار کارگروه بانوان خاندان به کمک :

♦ خانم فخر السادات میرمحمدصادقی و دختر گرامیشان
♦ خانم دکتر نیکبخت؛ دختر رضوان سادات میرمحمدصادقی
♦ خانم لیلا سادات میرمحمدصادقی

فعالیت های انجام گرفته:

📌 استخراج اطلاعات موجود بانوان از بانک اطلاعات خاندان 
📌 برقراری تماس و تکمیل اطلاعات بانوان سادات 
📌 دیدار و گفت و گو با بانوان جوان خاندان در جهت تعامل بیشتر و همکاری 
📌 راه اندازی صفحه ی مخصوص مجموعه بانوان خاندان در سایت رسمی خاندان سادات میرمحمدصادقی 
📌 برنامه ریزی و آماده سازی بستر برگزاری دوره های مهارت افزایی در موضوعات بانوان و خانواده