همکاری

همکاری با ما

شما میتوانید در تمامی کارگروه ها و قسمت ها ؛ در راستای کمک به سادات و بالاخص خاندان خود یاری دهنده ما باشید.

لطفا جهت اعلام همکاری فرم زیر را تکمیل فرمایید.