خانه » مشاهیر خاندان » نخبگان » مدیران » دکتر سید علیرضا میر محمد صادقی

دکتر سید علیرضا میر محمد صادقی

 کد شجره نامه : ۵۳۱۱۲ 

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪﺻﺎدﻗﯽ 
فرزند سید حسن میرمحمدصادقی 
متولد مرداد ماه ۱۳۳۹ 
دکتری مهندسی صنایع 
معاون سابق توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت و مشاور وزیر نفت

ایشان در ۲۲ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۸۸ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و در ۲۵ دی ۱۳۹۰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺎﯾﺎن داد. وی در دوران ﺗﺼﺪی ﺧﻮد اداره ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻃﺮح ﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه وزارت ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ادارات ﮐﻞ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮری ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و اداره ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش ﻃﺮحﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ادارات ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺟﺪﯾﺪاﻟﺘﺎﺳﯿﺲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر وزارت ﻧﻔﺖ وارد ﮐﺮد.

  • ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش اﯾﺮان
  • ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اوﻟﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮه وری ازداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۸۱
  • ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دوره اول اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت
  • ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دوره دوم اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ
  • ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دوره ﺳﻮم اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ
  • ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  • ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش
  • ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش
  • ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش

گردهمایی اربعین سادات-اصفهان-۱۳۹۰

دیدگاه‌های مطلب “دکتر سید علیرضا میر محمد صادقی

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.