جانباز سرافراز سید حمید رضا میر محمد صادقی

سید حمید رضا میر محمد صادقی فرزند سید مصطفی متولد ۱۳۳۸ شروع اسارت: ۵ مهر ۱۳۵۹ آزادی و بازگشت به ایران: ۲۹ مرداد ۱۳۶۹  سید حمید رضا میر محمد صادقی فرزند سید مصطفی جانباز ۵۰ درصد، از افتخارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان می باشد که در پنجم مهرماه ۱۳۵۹ و تنها ۶ روز پس از آغاز… ادامه مطلب »