پروژه ویژه شجره نامه آدم تا خاتم

یکی ازعلومی که قرآن کریم بی اندازه بدان توجه نموده است تاریخ است و در بیش از نیمی ازآیات خود تاریخ زندگی انبیاء وسایر شخصیت ها رابه طورکوتاه بیان داشته است هدف قرآن ازبیان این قصه ها و تاریخ گذشته هدایت انسان است تا آدمی با مطالعه تاریخ گذشتگان راه درست را انتخاب کند.قرآن کریم… ادامه مطلب »