سید محمد میر محمد صادقی

آشنایی بیشتر با سید محمد میر محمد صادقی از زبان خود ایشان هر روز صبح از منزلمان در خیابان آریانا با پای پیاده به دبیرستان تاج در خیابان شاه رضا (آزادی) می رفتم.  مدرسه در دو نوبت صبح و عصر بود و بعد از مدرسه به مغازه لباسشویی پدرم در خیابان اسکندری می رفتم. گاهی… ادامه مطلب »