سید محمد میر محمد صادقی

کتاب فریادی در تاریکی«خاطرات سید محمد میر محمدصادقی» روانه بازار کتاب شد.یکی از شخصیت‌های تاریخ معاصر که به د‌لیل حضور خود‌ د‌ر مبارزات سیاسی و همچنین فعّالیّت‌های اجتماعی د‌ر جامعه ایرانی منشأ اثر بود‌ه است، مهند‌س سید محمد‌ میر محمد‌ صاد‌قی است. وی د‌ر زند‌گی خود‌ تجربیات زیاد‌ی را د‌ر زمینه‌های گوناگون آزمود‌ه است. جلوگیری… ادامه مطلب »